İslamiyet Öncesi Krallıklar

İslamiyet Öncesi Krallıklar
Merak Ettiklerim
  • Bizans: Yakın Doğu’da en güçlü devletlerden biri Bizans’tı. İstanbul merkezli bu devlet, VI. yüzyılda Anadolu, Balkanlar, Suriye, Filistin bölgelerini egemenliği altına almış ve en güçlü dönemini yaşamış. Ortodoks mezhebinin dini lideri durumundaki Patriğin İstanbul’da bulunması, bu şehri Ortodoksluğun dini merkezi haline getirmiştir.
  • Sasaniler: Hazar’ın güneyinde yer alan İran topraklarında kurulmuş önemli bir devlettir. Yakın bölgelerde yaşadıkları Bizans ile siyasi ve ekonomik rekabet içinde olmuş, güçlü ve köklü bir devlet teşkilatı oluşturmuşlardır.İran uygarlığını sürdüren bir topluluk olan Sasaniler, yaygın olarak Mecusilik ve Zerdüştlük inançlarını benimsemişlerdir.Orta Doğu’daki bu iki devletin yaşadığı dönemde, Orta Asya’da Kök Türk Devleti’nin, Asya’nın doğuşunda ise Çin İmparatorluğunun bulunduğu görülür  Bizans ve Sasani kültürlerinin İslam uygarlığına etkileri askeri, sosyal, siyasi, idari, mimari alanlarda yoğunlaşmıştır.
  • Avrupa: VI. yüzyıl Avrupası’nda güçlü bir devletin varlığından bahsedilemez. Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından kıta genelinde kurulan feodal rejimler, Avrupa’nın parçalanmış bir siyasi yapıya sahip olmasına yol açmıştır. Avrupa toplumları bu dönemde büyük oranda Katolik Hıristiyan inancını benimsemiş durumdaydı.
  • Afrika: İslamiyet’ten önceki dönemde Afrika’nın kuzey kıyıları Bizans Devleti’nin egemenliği altındaydı. Kıtanın iç bölgelerinde ise birkaç küçük krallığın dışında kabile şeklindeki yapılanmalar bulunuyordu.
Yusuf Kalafat
Yusuf Kalafat

*sanki, benim için özel yaratmış.

Diğer paylaşımlar